Bijbels uitleg van het evangelie!

Het woord evangelie betekent “het goede nieuws”. Het vreemde is dat vele gelovigen niet precies weten wat het evangelie werkelijk inhoud,  waardoor er vele verschillende boodschappen worden vertelt. Vaak horen wij dat het evangelie is dat wij gered zijn om na de dood naar de hemel te gaan. Of wij horen dat wij gered worden om na de dood niet naar de hel te gaan. Maar dit is niet de juiste uitleg. Allereerst is het evangelie ons leven die gestimuleerd word door liefde voor God, producerende goedheid aan de wereld om ons heen. Hoe wij leven zal de beste uitleg zijn van het evangelie. Een hele mooie citaat hierover is van Sint Franciscus van Assisi;

“Predik altijd het evangelie, en zo nodig gebruik woorden”

Wij hebben de liefde Gods door zijn goedheid ervaren en willen dit delen met de wereld om ons heen. Maar er is natuurlijk ook ruimte voor bijbels uitleg wat wij precies geloven. Hier zullen wij wat dieper op in gaan zodat je motivatie bijbels onderbouwt word, en dit kan uitleggen. Er zijn drie punten wat de kernboodschap is van elke Christen.

  1. Jezus is de Messias (Redder, genezer, verzoener)
  2. Christus is opgestaan uit de dood
  3. Hierdoor kunnen wij gered worden

Wij moeten ook begrijpen dat elke gelovigen het evangelie moet kunnen verkondigen omdat Jezus dit als opdracht heeft gegeven. Hiernaast is het ook belangrijk omdat ons geloof hierop gebaseerd is. Als wij het niet kunnen uitleggen is het de vraag of wij wel weten waarin wij geloven. Het zou niet goed zijn als wij niet kunnen uitleggen wat wij precies geloven, want dit zou voor veel verwarring zorgen. Ondanks iedereen een unieke ervaring heeft hoe ze tot geloof zijn gekomen, moet ons boodschap wel hetzelfde zijn. Kort samengevat is de boodschap altijd de liefde en de goedheid van God. Maar Bijbels is het belangrijk dat wij het schriftelijk kunnen onderbouwen, want hoe heeft God zijn liefde en goedheid aan ons getoond?

Marcus 16:15-18

Trek de wereld in,’ zei Hij tegen hen, ‘en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over Mij. Wie het geloven en gedoopt worden, zullen gered worden. Maar wie het niet geloven, zullen worden gestraft. De mensen die het geloven, zullen hieraan te herkennen zijn: zij zullen in mijn naam boze geesten verjagen, zij zullen in nieuwe talen spreken, zij zullen slangen kunnen vastpakken, en als zij iets giftigs drinken, zal hun dat geen kwaad doen, zij zullen zieke mensen de handen opleggen en genezen.

Mat. 28:18-20

Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: ‘Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.’

Er zijn velen die geloven dat het niet onze taak is om het evangelie te verkondigen. Dit komt voornamelijk omdat wij meestal het idee hebben dat wij als evangelisten de straat op moeten en vreemden aanspreken. Hoewel het kan zijn dat God dit van ons kan vragen is er wel een verschil tussen hen die de genadegaven hebben ontvangen van een evangelist. Dit geldt niet voor ons allemaal maar voor sommigen met deze gaven. 

Maar wij moeten allemaal het evangelie verkondigen en mensen bereiken voor God, zoals in eerde hoofdstukken vermeld door de persoon van vrede op te zoeken. Wij zullen nu verder gaan om de drie eerder vermelde punten uit te leggen, zodat u weet hoe uw geloof Bijbels te onderbouwen.

1 Jezus is de Messias (Redder, genezer, verzoener)

Om te zeggen dat Jezus onze Messias is, is niet alleen belangrijk voor de Israëlieten in de bijbeltijd en gelovigen voordat Jezus kwam. Het is belangrijk omdat het een cruciaal belangrijk stuk van de geschiedenis in het verhaal toevoegt, namelijk die van de mensheid. Jezus als Messias is niet enkel en alleen bedoeld als reder, genezer en verzoener, maar ook als schepper van het gehele universum. 

Gen.1:1

In het begin maakte God de hemelen en de aarde. 

Gen.1:26,27

Toen zei God: ‘Laat Ons mensen maken die op Ons lijken en

 kunnen heersen over alle dieren op aarde, in de zeeën en in de lucht.

’God schiep daarop de mens als zijn evenbeeld. Als man en vrouw schiep 

Hij hen.

God schiep de mens als de centrum van zijn gehele schepping. De mens was vrij van ziekte, dood en corruptie totdat ze zondigden en hun oorspronkelijk staat verloren waren. Dit noemen wij de zondeval. Sinds die tijd ging de mens steeds meer achteruit en viel steeds verder weg van zijn oorspronkelijke staat in het verderf. De wereld werd geregeerd door corruptie, dood, geweld en verderf. Op dat moment begon God de mensheid weer de weg terug te openbaren door verschillende mensen die God profeten noemde.Verschillende profeten profeteerden dat er op een dag een Messias zou komen om herstel te brengen aan alle dingen. Het woord Messias is niet enkel en alleen gelinkt aan Jezus, maar deze werd al gebruikt in het oude testament. Het woord “Messias” betekent namelijk “gezalfde”, wat inhoud dat je gezalfd/aangesteld/apart gezet word voor een specifieke taak voor God. 

Één van de profeten die God gebruikte in het bijzondere hete Mozes. Hij werd gezien als een typebeeld van “De Messias”. Zijn leven kenmerkt zich aan dat hij het volk van Israel door hem vrijgemaakt werd van de Egyptische slavernij, en hun relatie met God herstelde. De profeten leerde de mensen te hopen op de komende Messias die niet alleen hun volk of land herstelde, maar de gehele wereld tot hun oorspronkelijke staat. 

Dit is het belang van het kennen van de verhalen van het Oude Testament. Wij leren hierdoor hoe God de mens hoop gaf tot herstel van alle dingen en hoe dit verwezenlijkt word. De verhalen in het Oude Testament vertellen niet specifiek het verhaal van één volk uit het middenoosten, maar ze zijn het typebeeld van de gehele mensheid. Dit houd in dat hun verhaal ons verhaal is. Hun relatie met God ons relatie is. Op een gegeven moment bereikte het verhaal van het volk van Israel en God zijn volheid. Op dit moment verscheen de hoop van de mensheid, de Messias die herstel zou brengen aan alle dingen. Het woord “Messias” de gezalfde Gods is vertaalt in het Grieks als “Christos” welke in het Nederlands Christus is verscheen eindelijk ten tonele. Ongeveer 2000 jaar geleden was er een vrouw genaamd Maria die Gods verzoek accepteerde om Zijn Zoon te baren. Zij was nog maagd en werd zwanger door de Heilige Geest waardoor haar Zoon niet enkel mens was maar ook God. Zij moest Hem Jezus noemen welke betekent Yahweh red. Dit was de taak van de hoop van de mensheid. Hij moest de mensheid redden van verderf en herstel brengen in hun oorspronkelijke staat in relatie met God en Zijn schepping. 

Een belangrijk punt is dat Jezus niet alleen de Zoon van God is maar ook God zelf. Hij openbaarde dat God een drie-eenheid is. Vader, Zoon en de Heilige Geest. Drie personen die één en dezelfde essentie hebben, één God in drie personen. Jezus die op een wonderbaarlijke manier verwekt werd door de Heilige Geest en gebaard werd door Maria, kreeg Zijn menselijkheid van haar. Omdat Jezus volledig mens was en volledig God is kon Hij herstel brengen aan alle dingen. 

Hij was de Messias die alle dingen wist en de waarheid aan de mensheid zou openbaren, om op deze manier herstel te brengen aan de scheiding die Adam en Eva hadden gemaakt. Jezus zijn menselijke bloedlijn is volledig te traceren van Maria terug naar Adam en Eva. Dit word vermeld in de genealogie in de Bijbel. Dit houd in dat de eerste mens verderf de wereld in bracht en dat Jezus herstel bracht aan de volledige mensheid. 

Joh. 4:25

De vrouw zei: ‘Ik weet dat de Messias komt,’ Messias betekent namelijk Christus, ‘Hij zal ons Gods boodschap precies vertellen.’ 

Tijdens Jezus Zijn leven op aarde onderwees Hij de mensen hoe ze moesten leven volgens Gods wil. Hij genas hen van fysieke en geestelijke ziekten en vergaf hun zonden. Hij focuste Zijn onderwijzingen merendeels op Zijn 12 discipelen die geen leden waren van religieuze intellectuelen, maar simpelweg vissers. Hij werd verraden door 1 van Zijn discipelen (Judas) en werd gearresteerd door de romeinse autoriteiten. Deze handelden in opdracht van de Joodse religieuze leiders, omdat Jezus een gevaar vormde voor gevestigde orde. Ondanks Hij niets had gedaan werd Hij gekruisigd en Hij stierf een gewelddadige dood.

Jezus stond op na drie nachten en dagen dood te zijn geweest. Door Zijn vrijwillige dood en wederopstanding maakte Jezus voor eens en voor altijd een einde aan de dood van de gehele mensheid. Hierna werd Hij gezien door velen inclusief Zijn elf discipelen (Judas pleegde zelfmoord door zijn daad). Hij spendeerde nog veertig dagen op aarde in het bijzondere met zijn discipelen. Hij onderwees hen hoe apostelen (gezonden op een missie) te worden. Na veertig dagen op aarde was Jezus zijn hemelvaart in de aanwezigheid van zijn apostelen.

Wanneer wij het hebben over dat Jezus de Messias is, dan praten wij over al het eerder vermelde. Hij is niet enkel de hoop van de oude Israëlieten maar van de gehele mensheid. Het oude volk van Israel werd gebruikt om een voorbeeld te zijn voor de gehele mensheid. 

In deze zin zijn de hedendaagse Israel en de Joden niet specialer dan de rest van de wereld. Omdat Jezus volledig God is en volledig mens, is Hij niet alleen de Messias van het oude Israel maar ook van de Nieuwe Israel. De Nieuwe Israel is de Kerk welke beschikbaar is voor de gehele mensheid, inclusief de Joden. Dit is de reden waarom het belangrijk is voor ons om het Oude Testament ook te kennen, want anders zou het geen betekenis hebben om Hem de Messias te noemen. Waarom zouden wij Hem de gezalfde noemen als wij niet weten waarvoor Hij gezalfd is. Jezus de Messias is gezalfd om redding te brengen voor de gehele mensheid vanaf Adam en Eva.

2 Christus is opgestaan uit de dood

Het Christendom is uniek in zijn bewering dat God echt mens werd, echt stierf en echt lichamelijk opstond uit het graf. Geen enkele andere religie beweert dit. Niemand anders durft te zeggen dat de God-mens gestorven is en weer tot leven gekomen is. Nu kunnen mensen eindeloos discuteren dat er ook oude heidense goden zijn die mens zijn geworden? Jazeker, er zijn zeker veel die in de vorm van mensen verschijnen. Maar diezelfde goden waren vaak ook te zien als stieren of slangen of katten. Maar niemand heeft ooit gezegd dat ze mens werden in de zin dat ze echt de menselijke natuur hebben, en tegelijkertijd de natuur van God behouden. Goden waren één ding en stervelingen waren iets anders. Een god kon misschien op een man lijken, maar hij is er geen geworden. Het beste wat je krijgt is een avatar, een god in de vorm van een man, of een halfgod, een soort halfgod, halfmens.

Jezus Christus is uniek onder alle aanspraken op Godheid in de claim de Zoon van God te zijn, echt God in alle dingen, de Zoon van Maria geworden, echt menselijk in alle dingen. Op het moment dat filosofen zich gingen bemoeien met deze claim, kon men niet anders dan met ongeloof de Godheid van Zijn menselijkheid te ontnemen.  

De-humaniseren van God werd de religieuze trend in de wereld. Door discussies over oude heidense Goden die stierven en weer tot leven kwamen was de argument van de dag. In de negentiende eeuw werd dit veel besproken in wetenschappelijke kringen. Er werden veel namen naar voren gebracht – de Semitische Baal, de Griekse Adonis en Dionysius en Persephone, de Egyptische Ra en Osiris, de Akkadische Ishtar en de Koreaanse Bari. Maar de meeste heidense goden die sterven, staan ​​niet meer op. En de meesten die weer opstaan, staan ​​niet opnieuw op als dezelfde godheid, maar worden op een of andere manier in iemand anders getransformeerd. Maar niet één – is God in de zin dat de God van Abraham, Izaäk en Jacob God is. Geen van hen is de enige, ware God Die de reden is dat alles wat bestaat werkelijk ​​bestaat, Degene die de realiteit ondersteunt door Zijn gedachten, Degene die alle dingen heeft geschapen, boven alle dingen staat, buiten alle dingen is en toch binnen alle dingen. Dat soort God wordt pas later voorgesteld.

En wanneer dat soort God wel wordt voorgesteld door de Griekse filosofie, was het idee dat Hij kon sterven gewoon heel gek voor iedereen die het suggereerde. Als het hele bestaan ​​afhangt van ‘die Ene’, de term die vaak wordt gebruikt voor de Schepper-God, de Onbewogen beweger, hoe zou die dan ooit kunnen sterven? Dood heeft geen betekenis in de wereld van een ongeschapen Godheid. Dus terwijl in de negentiende en twintigste eeuw wetenschappers speelden met het idee dat Jezus slechts één ‘god’ is onder velen die sterven en weer opstaan, is de realiteit van de integriteit van die heidense verhalen niet standvastig. Wat de christenen beweren over Jezus is dat Hij de enige ware God is die echt mens werdt, die echt sterft en dan echt opstaat uit de dood. Zelfs niet-christelijke geleerden hebben deze debat opgegeven om te bewijzen dat Jezus hetzelfde is als alle anderen goden. Als wij zeggen: “Christus is opgestaan”, is dit niet zomaar een variant op een universeel religieus thema. We durven iets te zeggen dat niemand anders zegt, nooit eerder heeft gezegd en sindsdien nooit meer heeft gezegd. 

En zelfs geen van de religies die volgden na de opkomst van de kerk durfden hetzelfde te zeggen. Ze veranderden allemaal op de een of andere manier de termen van de ware Godheid van Jezus of Zijn ware menselijkheid. Ze kunnen zichzelf er gewoon niet toe brengen om te zeggen dat de enige ware God mens werd, echt stierf en toen echt opstond. Het is van cruciaal belang dat we het unieke begrijpen van de traditionele christelijke boodschap over de dood en opstanding van Jezus. Dit is de reden waarom toen het Evangelieboodschap voor het eerst werd gepredikt de mensen het ongelooflijk vonden. Het was belachelijk en, niets wat ze ooit eerder hadden gehoord. En zelfs nu is het voor de meeste mensen om dezelfde reden ongelooflijk. Dat God echt mens zou kunnen worden en dat er een opstanding uit de doden zou kunnen zijn, en dat die opstanding zou moeten beginnen met de God-mens, is tegenwoordig voor de meeste mensen gek. Zelfs voor christelijke mensen!

Het is ook van cruciaal belang dat we benadrukken dat toen Jezus uit de dood opstond, het geen etherische (spirituele) ervaring was. Wij bedoelen dan dat het hart dat gestopt was met kloppen, opnieuw bloed begon te pompen, dat die ziel die in het dodenrijk was neergedaald, weer in Zijn lichaam werd gestopt, dat die longen die gestopt waren met ademhalen plotseling opnieuw inhaleerden. De God-mens die spijkers door Zijn handen en voeten had gekregen en een speer in Zijn zijde gestoken kreeg, waar bloed en water uit vloeide, Die schreeuwde met een luide stem, boog Zijn hoofd en gaf toen Zijn geest op, die God-mens die gekruisigd was als een dief liep uit Zijn tombe op de twee benen die gevormd waren toen Hij werd verwekt in de baarmoeder van Zijn moeder, de Maagd Maria. Als we zeggen dat Christus is opgestaan, moeten we het zo duidelijk zeggen dat mensen om het idee zullen lachen omdat het gek is. Het zou voor mensen gek moeten klinken. Het moet net zo raar klinken als het idee van een lichaam dat in de doodskist ligt bij een begrafenis die plotseling opstaat, alle spullen die mensen in doodskisten  hebben gelegd op de grond gooit en vraagt ​​om een ​​hand bij het eruit klimmen. 

Een echte levende persoon, een leven dat je kon zien in Zijn ogen en in Zijn glimlach, in Zijn toespraak, in het feit dat Hij vis en brood at en zelfs honingraat als toetje. Hij leeft! Christus is opgestaan ​​en dit verandert alles. 

Als het niet genoeg was om de gekke bewering dat God mens werd en dat de God-mens stierf, hebben we het nu over iemand die dood is en opstaat van de dood en leeft. Dit is niet normaal. Ik denk dat wij meer moeten begrijpen hoe gek het evangelie eigenlijk klinkt, vooral op dit punt “dat Christus is opgestaan!” En dan moeten wij het nog van de daken afroepen? Dit is geen stukje spirituele troost waardoor we ons goed voelen. Dit is de God die alle dingen heeft geschapen die Zijn weg maakte naar onze realiteit en de dood heeft overwonnen.

1 Kor. 15:54-57

Wanneer dat gebeurt, wordt werkelijkheid wat in de Boeken staat: 

‘De dood is opgeslokt in Gods grote overwinning,’ en: ‘Dood, je 

kunt de overwinning wel vergeten. Dood, wat voor kwaad zul je 

nu nog doen?’ De dood kan ons nu nog kwaad doen door de zonde.

 En de zonde is zo sterk omdat de wet bestaat. Maar God zij dank! 

Hij geeft ons, door onze Here Jezus Christus, de overwinning over

 de zonde en de dood. 

Hand. 2:29-36

Vrienden, ik hoef u niet te vertellen dat David gestorven en begraven is. Zijn graf is nog altijd te zien. Maar hij wist wat er na zijn dood zou gebeuren. God had hem beloofd dat een van zijn nakomelingen in zijn plaats koning zou worden. Hij was een profeet en voorspelde dat de Christus uit de dood zou opstaan. De Christus zou niet dood blijven en zijn lichaam zou niet vergaan. God heeft Jezus uit de dood laten opstaan, dat hebben wij allemaal gezien. Hij heeft Hem toen de ereplaats aan zijn rechterhand gegeven. Zoals beloofd gaf God Hem de Heilige Geest en Jezus heeft de Heilige Geest uitgestort, en dat ziet en hoort u nu. David is niet zelf naar de hemel gegaan en sprak dus niet over zichzelf toen hij zei: “God zei tegen mijn Here: Kom naast Mij zitten, aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden aan U onderworpen heb.” 

Het hele volk van Israël moet weten dat God deze Jezus, die u gekruisigd hebt, tot Here en Christus heeft gemaakt. Deze boodschap was zo krachtig dat op één na alle twaalf apostelen werden gedood omdat ze hem hadden onderwezen. Ze gingen vrijwillig naar hun eigen dood en verkondigden dat ze Jezus levend hadden gezien, dat ze de opstanding zouden prediken ongeacht wat er gebeurde, dat ze God zouden gehoorzamen in plaats van mensen, dat ze in de tempel zouden staan ​​en in de synagogen en op straat en zouden reizen naar de uithoeken van de aarde om alle woorden van dit leven te spreken.

Handelingen 5:17-29

De hogepriester en de Sadduceeën werden jaloers en lieten de 

apostelen oppakken en in de gevangenis gooien. Maar 

diezelfde nacht maakte een engel van de Here de gevangenisdeuren

 open en bracht de apostelen naar buiten. ‘Ga naar de tempel,’ zei 

hij, ‘en vertel de mensen alles over het nieuwe leven.’Zij deden wat 

hun gezegd was en gingen ʼs morgens vroeg al weer naar de tempel

 om de mensen te onderwijzen. Toen de hogepriester en zijn mannen 

in de rechtszaal kwamen, riepen zij de Raad bijeen. Ondertussen 

stuurden zij enkele bewakers naar de gevangenis om de apostelen te 

halen. Maar toen zij ontdekten dat die er niet waren, gingen ze terug

 en zeiden: ‘De deuren van de gevangenis waren op slot en de bewakers 

stonden ervoor op wacht. Maar toen wij naar binnen gingen, was

 er niemand.’ De leider van de tempel en de leidende priesters waren 

van hun stuk gebracht en vroegen zich af waar dit op uit zou lopen. 

Even later kwam iemand hun vertellen dat de mannen die zij 

gevangen hadden gezet, in de tempel waren en het volk onderwezen. 

De leider ging er met zijn mannen op af en nam de apostelen zonder 

geweld gevangen, zij waren bang dat het volk hen anders met stenen

 zou bekogelen. Zij brachten de apostelen voor de Raad. De 

hogepriester ondervroeg hen: ‘Wij hebben u streng verboden over die 

Jezus te spreken. En kijk nu eens wat u hebt gedaan! Heel Jeruzalem 

weet inmiddels van Hem. U wilt zeker de schuld van zijn bloed over 

ons brengen!’ Petrus en de andere apostelen antwoordden: 

‘Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen.

Onze God is niet dood, zeiden ze! Hij leeft! 

Dit is wat wij geloven! Dit is wie wij zijn. Als je dit niet gelooft, is ons geloof op een leugen gebaseerd? De apostel Paulus zei het zo: 

1 kor. 15: 12-22

Als u nu het heerlijke nieuws hebt gehoord dat Christus weer 

levend is geworden, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat 

er geen enkele dode ooit weer levend wordt? Als zij gelijk hebben, 

is Christus ook niet uit de dood teruggekomen. En als Hij niet uit 

de dood teruggekomen is, kunnen wij wel ophouden Hem bekend te 

maken, dan is het zinloos in Hem te geloven. Erger nog, dan zijn 

wij bedriegers, omdat wij tegen God in hebben verklaard dat Hij 

Christus weer levend heeft gemaakt. Als er geen doden weer levend 

worden, kan dat niet waar zijn. Als er geen doden levend worden, is 

Christus ook niet weer levend gemaakt. En als Christus niet weer 

levend is geworden, dan heeft uw geloof geen betekenis en zijn uw 

zonden niet vergeven. Ja, dan zijn de gestorven gelovigen reddeloos 

verloren. Als wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus 

hebben gevestigd, zijn wij meer te beklagen dan wie ook. Maar zo

 is het gelukkig niet! Christus is weer levend gemaakt, als eerste van de 

velen die gestorven zijn. Want zoals de dood door een mens is 

gekomen, is ook het nieuwe leven dankzij een mens gekomen. 

Zoals alle mensen, als nakomelingen van Adam, sterven, zo zullen 

ook alle volgelingen van Christus levend worden gemaakt.

3 Hierdoor kunnen wij gered worden

Omdat Jezus uit de dood is opgestaan, zullen we ook opstaan uit de dood. Hij verloste en won de gehele menselijke natuur terug in zijn daad, en dus zal de gehele mensheid uit de dood opstaan. Wij moeten hier heel duidelijk over zijn, omdat er een soort slappe onderwijs is waar veel mensen in geloven. Veel mensen hebben het idee dat “gered worden” betekent “naar de hemel gaan als je sterft”, Maar dit is niet wat de Bijbel leert, noch wat de kerk bevestigt. Redding gaat niet over ‘naar de hemel gaan als je sterft’. Redding gaat over de opstanding. 

Bijbelse geleerde en Anglicaanse bisschop N.T. Wright noemt dit 

”leven na leven na de dood” 

Een passende uitdrukking die heel kort weergeeft waar we het over hebben. De nadruk in deze uitdrukking is het “leven”. Wij leven nu en wij zullen leven na de dood. Toen Jezus uit de dood werd opgewekt maakte Hij de opstanding van de gehele mensheid mogelijk. De menselijke natuur is verlost. Iedereen zal worden opgewekt, niet alleen de rechtvaardigen, maar iedereen. Maar er zijn twee soorten opstandingen volgens de Heer Jezus.

Joh. 5:24-29

Het is zoals Ik zeg: wie naar mijn woorden luistert en gelooft in Hem 

die Mij gestuurd heeft, heeft eeuwig leven. Over zo iemand wordt

 geen oordeel uitgesproken, maar die is overgeplaatst uit de dood

 in het leven. Geloof Mij: er komt een tijd dat de doden de stem van

 de Zoon van God zullen horen. Die tijd is er nu al. Wie naar de 

Zoon van God luisteren, zullen leven. De Vader heeft leven in Zichzelf. 

Hij heeft deze macht ook aan zijn Zoon gegeven, zodat Hij ook 

leven in Zichzelf heeft. Ook gaf Hij Hem de macht om recht te spreken 

over de mensen omdat Hij de Mensenzoon geworden is. Verbaas 

u niet hierover. Eens zullen alle doden zijn stem horen. Dan zullen

 zij uit hun graf opstaan en wie het goede hebben gedaan, zullen leven.

 Maar wie het slechte hebben gedaan, zullen veroordeeld worden.

Mat. 27:51-53

Op hetzelfde moment scheurde het zware gordijn voor de heilige plaats

 in de tempel van boven naar beneden in tweeën. De aarde sidderde 

en de rotsen scheurden. Graven gingen open en vele gelovige mannen 

en vrouwen die gestorven waren, werden weer levend. Na de 

opstanding van Jezus verlieten zij de begraafplaatsen en gingen

 naar Jeruzalem. Daar werden zij door vele mensen gezien.

Dat iedereen uit de dood zal worden opgewekt betekent niet direct op dit moment voor ons een letterlijke fysieke opwekking. Maar wij zullen geestelijk ontwaken van onze sluimer. Eens waren wij dood door de overtreding van Adam en Eva, maar nu zullen wij levend worden door Jezus Christus. Alles in dit leven heeft een eeuwige betekenis. Net als de wonden van Christus die nog steeds zichtbaar zijn op Zijn herrezen lichaam. De Bijbel spreekt over een nieuwe Hemel en aarde, maar deze zal niet zijn zoals velen denken. Ze zijn nieuw maar nog steeds op de zelfde plaats, met andere woorden ze zijn/zullen vernieuwd worden. Zo ook met mensen vermeld de Bijbel dat wij een nieuwe schepping zijn door Christus Jezus. Betekent dit dat wij er totaal anders uitzien? Nee, wij zijn nog steeds dezelfde mensen maar alleen vernieuwd. Dit is de reden waarom wat we in dit leven doen zo belangrijk is, omdat wij als mensen de geschiedenis en de eeuwigheid ingaan en onze geschiedenis met ons meenemen. Ik geloof dat wanneer wij redding prediken, we moeten beginnen met de opstanding, onze hoop op leven na de dood. De apostelen benadrukten herhaaldelijk de opstanding in hun prediking en hun geschriften, dus we zouden hetzelfde moeten doen. Terwijl velen benadrukken dat “naar de hemel gaan wanneer je sterft” het belangrijkste reddingspunt is, is dit niet waar de Bijbel de nadruk op legt. 

Laten we het kort hebben over Theosis (Theosis of vergoddelijking is een transformatief proces waarvan het doel gelijkenis of vereniging met God is) als redding, omdat de aarde ons doel en leven is, hier en nu. Het komt overal in de Bijbel voor en de Kerkvaders spraken er veel over. We zullen geen volledig onderzoek doen, maar ik wilde me vooral concentreren op enkele belangrijke dingen. Vooral die dingen die ons kunnen helpen om een ​​vollediger beeld te krijgen van wat het betekent om gered te worden. Theosis is het onderwijs van wat gered worden betekent. Het houd in om als God te worden doormiddel van Zijn blijvende aanwezigheid in ons en door onze samenwerking met Hem. Misschien is de meest bekende uitspraak van deze onderwijs de woorden van Athanasius: 

“God werd mens zodat de mens god zou kunnen worden” (De Inc., 54: 3)

Vaak hebben wij het over redding als een vorm van genezing. Maar wat wij moeten begrijpen is dat deze genezing een genezing is in therapeutische zin. Als wij denken dat we op de een of andere manier “beter” worden als gevolg van Christenen zijn, dan missen we het punt. Ja, we kunnen fysieke genezing in dit leven ontvangen, maar de genezing van redding gaat uiteindelijk over de opstanding. De volledige mens is gered en zal genezen worden, beginnende bij ons innerlijke leven.