Wat wij geloven is ons gegeven door Christenen die lang geleden leefden. Wij geloven wat de kerk vanaf het begin heeft geloofd. De eenvoudigste samenvatting van deze overtuigingen is te vinden in de Geloofsbelijdenis van Nicea en de Apostolische Geloofsbelijdenis

Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel

Ik geloof in één God de almachtige VaderSchepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, vóór alle tijden geboren uit de Vader.

God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God.

Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, en door wie alles geschapen is.

Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald.

Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden.

Hij werd voor ons gekruisigd, Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven.

Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.

Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader.

Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen over de levenden en de doden, en aan zijn rijk komt geen einde.

Ik geloof in de Heilige Geest die Heer is en het leven geeft die voortkomt uit de Vader, die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; die gesproken heeft door de profeten.

Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.

Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk.

Amen.

Apostolische geloofsbelijdenis

Ik geloof in één God en Vader Almachtig, die hemel en aarde maakte, en de zee en al wat daarin is;

en in één Christus Jezus, de Zoon van God, onze Heer; die vlees geworden is uit de maagd tot ons behoud;

en in Zijn lijden onder Pontius Pilatus; en in Zijn dood en opstanding; en in Zijn lichamelijke vaart ten hemel;

en in Zijn wederkomst uit de hemel in de heerlijkheid van de Vader om alle dingen onder één Hoofd te vergaderen en over allen een rechtvaardig oordeel uit te spreken;

en in de Heilige Geest; en dat Christus zal komen van de hemel om alle vlees op te wekken, en de goddelozen en onrechtvaardigen te verwijzen naar het eeuwige vuur;

en om aan de rechtvaardigen en heiligen onsterfelijkheid en eeuwige heerlijkheid te geven.

Wat is het om deel te zijn van PowerHouses?

Drie dingen zijn belangrijk om deel te zijn van Powerhouses en dat is:

  • Deugdelijke geloofsleer
  • Verandering
  • Gemeenschap van gelovigen

Dit uit zich inhoudelijk doormiddel van de onderstaande punten:

  • Het geloven dat God enkel en alleen liefde en goedheid is (Ps. 86:5, 100:5, 107:1, Jak. 1:17, Rom. 8:28, 12:2, 1 Joh. 4).

  • Het begrijpen dat alle mensen één zijn. Wij zijn allemaal geest in een lichaam. Wij komen allemaal van dezelfde bron “God”. Wij zijn allemaal één ras (het menselijk ras) met verschillende etniciteiten, culturen, huidskleuren, tradities en gewoonten. Sommigen zijn zich nog niet bewust van hun bron, maar hierdoor niet minder mens dan diegenen die er wel bewust van zijn. (Gen. 1:26-27, Gal. 3:28, Hand. 10:34, 17:26, Rom. 10:12)
  • Het begrijpen dat wij allemaal opzoek zijn naar onze menselijkheid. Wij erkennen allemaal dat wij een gebrek hebben (zonde) en niet zijn wat wij behoren te zijn. Hierdoor richten wij ons terug op onze bron/schepper “God” zodat wij volledig kunnen worden wat van oorsprong de bedoeling was, is en voor altijd zal zijn. (Rom. 3:23, 1 Joh. 1:8, Spr. 28:13, Mat. 7:1-29, Jak. 4:18)
  • Het begrijpen dat Jezus de perfecte mens/God is. Hij kwam en toonde ons onze menselijkheid. Hij is de enige die dit perfect heeft gedaan en hierdoor redding heeft gebracht aan de gehele mensheid. Jezus is de spiegel waardoor wij getransformeerd kunnen worden. Hij is de perfecte voorbeeld, en alleen Hij, want er is niemand geweest zoals als Hem die ons een volledig beeld gaf Hoe God is en hoe de mens behoord te zijn. Door de wonderen die Hij deed en zijn opstanding uit de dood is Hij niet simpelweg alleen een goed mens maar ook God zelf. Hierdoor zijn wij volgelingen van Jezus Christus en worden wij getransformeerd in alles wat Hij ons vertelde en toonde. (Rom. 5:8, 1 Joh. 1:7-9, Efe. 2:8-9, Tit. 3:5, Rom. 10:9, Hand. 16:30-33, Joh. 3:16-17)
  • Het begrijpen dat door volgelingen te worden van Jezus Christus wij beginnen aan het herstel van onze menselijkheid. Dit is een proces waarbij wij ontwaken in onze menselijkheid. Wij gaan het genezingsproces aan en reinigen onszelf van alles wat niet Christus is, zodat wij als Christus kunnen worden (de perfecte mens). (Joh. 12:24-25, Joh. 15:8, Hand. 11:26, 2:42-47, Joh. 13:35, Mat. 28:19-20, Gal. 5:13-14, Rom. 12:9-20, Rom. 12:2, Gal. 5:16)
  • Het komen tot het punt van Theosis. De connectie tussen mens en God. De connectie tussen hemel en aarde. De éénheid van de goddelijke dans. De connectie van goddelijke omhelzing. De perfecte mens. Op deze manier vervullen wij Gods bedoeling in de schepping en brengen wij verandering op aarde en de wereld waarin wij leven. Wij zullen net als God liefde zijn en goedheid produceren in alles wat wij doen. (1 Joh. 3:2, 2 Pet. 1:4, Joh. 10:34, Mat. 5:48, Ps. 82:26, Gal. 2:20, Joh. 17:1-26, Gen. 1:26-30)