Aanbidding moment

In geloof gaan staan, weten en vertrouwen op God. Hij zal ons leiden en ons leren de koren van de kaf te onderscheiden. Zag een beeld van een lelijke zwarte wezen die veranderde en in mensen trad. Deze wezen zal mensen (bekenden, familieleden, vrienden) manipuleren door zoete broodjes te verkopen ons te onderdrukken zodat wij de verdoemenis in gestuurd worden. Alsof we op een berg staan en ervan af geworpen worden. Dit alles staat voor dat de  duivel  zielen aan het zoeken is.

Toen sprak de Heer; Hoor mij aan, Hoor mij aan, Hoor mij aan. Laat u niet misleiden sprak de Heer. Keer in uw binnenkamer (jou hart) tot mij in dag en douw. Verblijf in mij en Ik verblijf bij u.

Johannes 15:9 NBG51

Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde.

Gods liefde is een koepel om ons heen die ons beschermd, onderwijst en leiding geeft. Velen zullen uit angst (Corona) en alle veranderingen hun geloof gaan verloochenen.

Toen gaf God een beeld over bijen die een meisje speels omringde en met de woorden “zo zoet als honing”. Wat Hij duidelijk maakte was dat wij in deze periode moeten rantsoeneren op zijn woord want er komt een tijd dat het nodig gaat zijn. Zijn woorden zullen dan zo zoet als honing zijn voor ons. Wat de Heer hiermee wilt duidelijk maken is dat wanneer er moeilijke en schaarse tijden zullen aanbreken wie in Hem verblijft zal daar geen hinder/moeilijkheden in vinden. Zijn woord zal een lamp voor onze voeten zijn, een helm voor onze hoofden en pantser voor onze borst.

Het is tijd dat een ieder sterk en standvastig in zijn geloof gaat moeten staan en in praktijk moeten uitvoeren “Walk the talk”. Wie ben jij en hoe groot is jouw geloof wanneer je in je binnenkamer bent?

Discipelschap

En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, maak discipelen uit al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. (Mattheüs 28:18-20, EV)

Powerhouses is heel erg gefocust op het transformeren van de gelovigen. Niet dat wij voor de transformatie zorgen want dat doet God. Dit begint op het moment dat wij wedergeboren worden. Hierna volgt er een proces van discipleshap en dat zorgt voor de transformatie. Er zijn velen die het idee hebben vast te zitten in hun geloofswandel. Vooral diegenen die al jaren naar de kerk gaan en genoegen hebben genomen met alles wat ze kennen. Tegen deze groep wil ik zeggen “er is zoveel meer!” en God verlangt ernaar jullie te ontmoeten. Wij merken vaak dat de gedachte van discipelschap gezien word als het begin periode na onze wedergeboorte en een cursus om bekent te worden met het geloof. Dan zijn er sommigen die streven om een functie te bekleden in de kerk en hun best doen om de kneepjes van het vak (zo te zeggen) te leren. Ook tegen deze groep wil ik zeggen “er is zoveel meer!” En God verlangt ernaar jullie te ontmoeten in een diepgaande relatie. In een zekere zin eindigt het proces van discipelschap nooit want wij blijven veranderen hoe meer wij Christus leren kennen en hij gevormd word in ons. Er is zoveel meer in onze geloofswandel met God. Het eindstation is niet een leider worden in de kerk. Dit streven is alleen weggelegd voor sommigen. Maar er is zoveel moois wat ons wacht zodra wij het proces van discipelschap aangaan. Het mooiste en wonderbaarlijke is onze verandering door onze persoonlijke relatie met God.

Kan je je voorstellen wat het is om volledig vrij te zijn van angsten? Kan je jezelf voorstellen wat het is om volledig te worden wie je gemaakt bent om te zijn? Kan je jezelf voorstellen hoe het zou zijn om te leven in een wereld wat een volledige expressie geeft van Gods goedheid? Kan je jezelf voorstellen dat je familie God leert kennen zoals Hij is? Kan je jezelf voorstellen dat je een zegen kan zijn waar je je ook bevind in het leven? Kan je jezelf voorstellen dat God nieuwe uitvindingen door jou wil realiseren? Kan je jezelf voorstellen dat jij misschien verandering kan brengen op jou werk? Kan je je voorstellen dat God jou wil gebruiken om de natuur te herstellen? Kan je je voorstellen dat God je wil gebruiken om jongeren te helpen? Kan je je voorstellen dat God jou wilt gebruiken om ouderen te helpen? Kan je je voorstellen dat Gods wil meer is dan alleen een functie in een kerk organisatie?

Er is zoveel meer dan de 4 muren van de kerk. De aarde behoort God toe en er is zoveel meer dan de 4 muren van de kerk. Er is zoveel meer dan enkel nieuwe bekeerlingen. Er is zoveel meer dan alleen gebouwen te vullen. Er is zoveel meer dan enkel een vrome gelovige te zijn. Er is zoveel meer……..

Jezus leven is hem niet alleen te doen om de wonderen. Het is om volledig mens te zijn naar Gods maatstaven, naar Gods ontwerp en de aarde te vullen met de volledige expressie van Hem. Is de volledige expressie van God dan alleen de wonderen of mensen tot geloof te leiden? Het is een mooi gegeven dat wij mogen vertellen over de goedheid van God. En op deze manier anderen kunnen voorstellen aan onze liefdevolle goede hemelse Vader. Maar het stopt niet hier. Men moet gediscipeld worden zodat ze volledige expressie kunnen geven zoals God ze heeft gemaakt. Er is geen grotere getuigenis dan een veranderd leven. Er geen grotere wonder dan komen tot de realisatie wie je werkelijk bent in Christus en Christus in jou. Hier is waar discipelschap om gaat. Christus als de prototype van de ware intentie van menselijkheid, uiting gevende aan de veel kleurige weidsheid van God door elk individu.

Breek vandaag de kaders af die jou limiteren meer van God te ontvangen en te ervaren. Kies ervoor om een discipel te zijn en alles te leren wat Jezus geboden heeft wat enkel de liefde is. Alles wat niet uit liefde is, is niet Christus. En de liefde is werkelijk een leerschool. Het is èèn om te weten wat liefde is en het een tweede om te liefde te worden. Dit is discipelschap “om te worden zoals Hem”.

-xJEx-

Aanbiddingsavond

Wij begonnen de avond met gebed die een ieder op hun beurt deed. De Heer leidde ons naar een openings lied.

OPENINGSLIED
Holy are You Lord -> Terry Macalmon

BEELD: ZOUT VAN DE AARDE.
Zag een hele grote stenen oppervlakte met scheuren erin waaruit een walm uit kwam. De Heer zei het is zout. Jullie gelovigen zijn de zout van de aarde. En gaf de volgende bijbelvers Mattheüs 5:13. Het is tijd dat alle gelovigen niet alleen jullie van PH maar alle gelovigen gaan opstaan. Jullie zijn lang genoeg onderdrukt geweest. Het is nu tijd dat jullie zullen moeten gaan opstaan. Een ieder die zegt “ik geloof in God” zal nu moeten gaan staan maar standvastig gaan staan. Jullie zijn lang genoeg als een riet heen weer gewaaid van links naar recht van rechts naar links van voor naar achter en achter naar voor. Wie zegt “ik geloof in God” zal er nu voor moeten gaan staan zonder schaamte zonder aan de wereldse aspecten en maatstaven te willen voldoen. Of je nou alleen zou blijven of voor gek verklaard zou worden het is tijd om te laten zien waarin je gelooft en daarin te blijven staan. Want jullie zijn het zout en zout brengt eten op smaak. Daarmee bedoel Ik dat wanneer jullie standvastig blijven staan en jullie geloof uitdragen zullen jullie de ongelovige ook mee op smaak brengen. Zij zullen zien hoe jullie blijven staan in de deze moeilijke tijd. Zo zullen jullie meer en meer mensen aantrekken tot en voor Mijn Koninkrijk, zo zullen jullie meer en meer mensen de smaak geven om tot Mij te komen. Het is tijd het is tijd het is tijd dat jullie zullen gaan staan standvastig zullen moeten gaan staan. Arise arise arise !!!

DE HEER SPRAK WEER
Waar zijn jullie zo bang voor? Dat hetgeen waarin je gelooft niet krachtig of werkelijk zou gebeuren? Maar waar geloof je dan in? Ik zal het zeggen waar je angst vandaan komt waarom je bang bent om teleurgesteld te worden waarom je bang bent dat hetgeen waarin je gelooft niet krachtig genoeg zal zijn. Het is omdat je gelooft in je eigen en daar komt je angst vandaan. Mij behoort alle eer en lof toe want ik ben bij machte alles te doen. Wees stil en weet dat Ik God ben. Ik ben niet in een referentiekader te zetten. Haal Mij uit alle boxen en kaders vandaan dan zal je Mijn glorie kunnen zien. Ik heb jullie geen geest van angst gegeven maar geest van kracht.

BIJBELVERZEN

🎚Mattheüs‬ ‭5:13‬ ‭🎚
U bent als zout voor de wereld. Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe moet je het dan smaak geven? Waar is het dan nog goed voor, behalve om weggegooid en door de mensen vertrapt te worden?’
‭‭
🎚1 Korintiërs 15:58 🎚
Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.

🎚 Jozua 1:9🎚
Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.

🎚 2 Timoteüs 1:7🎚
God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.

Profetische woorden 2e aanbiddingsavond

Het beginliedje waarmee Paps wilde dat we de avond mee zouden beginnen was: Smile -> Kirk Franklin.

De Heer beantwoordde onze gebeden die een ieder hard op zei op zijn beurt voordat wij aan de avond begonnen met Zijn voelbare aanwezigheid en Hij zei “ Ik ben hier.”

BEELD: ENGELEN VOEREN OORLOG TEGEN DEMONEN.
De Heer liet zien hoe het aan toe gaat op aarde in het geestelijke. Er waren verschillende soorten engelen die aan het vechten waren tegen verschillende en soorten demonen die over de aarde heen gromde en mensen zochten om aan te vallen en mensen die ze al aan het aanvallen waren. Er kwamen steeds meer engelen bij met en hoge snelheid vanuit Paps Zijn Koninkrijk. Zij voeren een serieuze oorlog waarbij er speren en vuurballen aan te pas kwamen.

Vele demonen lagen verslagen op de grond terwijl anderen aan het smeken en huilen waren om te stoppen. En Paps zei “ They are weeping and crying” En hoorde steeds herhaaldelijk “ ACTIVATE ACTIVATE ACTIVATE” vervolgd door “ activate your Spirit and stand up. Blijf bidden, blijf standvastig, blijf geloven ook al lijkt de wereld gek te worden en er veel meer mentale ziektes/problemen komen en zich voordoen. Mensen (jong en oud) vermoorden meer, sex met dieren, maar trap daar niet in en blijf geloven in Mij want de duivel wilt angst zaaien. Angst is geen deel van Mij en heeft geen deel aan Mij. Er bestaat geen gezonde angst!!! Angst blijft angst.

BEELD FOCUS OP DE WEG
Paps liet een beeld zien van een paard met oogkleppen. Oogkleppen zorgen dat paarden niet schrikken van wat ze om zich heen zien gebeuren. Paps wilt ons hiermee zeggen dat wij ons niet moeten laten afleiden van Zijn pad/weg. En Hij zei “ Kijk niet naar links en kijk niet naar rechts kijk recht vooruit zodat je niet zal schrikken en afwijken van Mijn pad. Focus op het pad wat voor je ligt welke Ik je zal tonen.”

🎚PSALMEN 87🎚
Paps gaf ons Psalmen 87 in zijn geheel en zette de nadruk op vers 5: “Maar van Jeruzalem zal worden gezegd dat er velen geboren zijn. God, de Allerhoogste, zal Zelf deze stad zegenen.” Paps vertelde ons dat “Jeruzalem” en “stad” in vers 5 staat voor PowerHouses. Het woord “velen” verwijst naar alle mensen die deel maken van PowerHouses en deel zullen maken van PowerHouses. Hij zal niet alleen PowerHouses zegenen maar een ieder die deel uitmaakt van PowerHouses zullen door Hem gezegend worden. Een ieder die deel maakt en zal maken van PowerHouses zal Hem leren kennen zoals Hij is en voor Wie Hij is. Hij zal Zichzelf persoonlijk aan hun gaan introduceren.

WAARSCHUWING: AANVAL OP VROUWEN
Paps legde uit dat de duivel een bloed bloed bloed bloed hekel heeft aan vrouwen. En wat zijn plan is die hij aan het beramen is. De duivel wilt alle vrouwen vernietigen. Want door vrouwen komen er meer mensen (de duivel haat de gehele mensheid), zij baren en dragen kinderen. Paps onderbrak Zijn woord met een bemoedigende en gerustgesteld woord. “ Mijn dochters wees niet angstig maar blijf onder Mijn vleugels. Ik zal jullie behoeden en behouden”

Daarna vertelde Hij ons welke tactiek de duivel wilt gaan gebruiken.

ZIEKTES
De duivel wilt ziektes zoals baarmoederkanker en baarmoederhalskanker gaan gebruiken zodat vrouwen geen kinderen meer zullen kunnen gaan baren.

HOERERIJ
Hoererij wilt hij gaan zaaien over de vrouwen zodat zij geen vaste relaties zullen hebben en als er toch kinderen geboren zullen worden dan zullen het kinderen zijn uit een gebroken relatie. Deze kinderen zullen nooit niet weten wat de werkelijke doel van een gezin is. Zij zullen dan disfunctioneel zijn en Gods liefde nooit kunnen ervaren en geen werkelijke liefde kennen waardoor zij in hun volwassen leven in de knoei komen.

MANNEN
Mannen zullen vrouwen gaan vertrappen en als oud vuil gaan behandelen en als voetveeg. Huishoudelijk geweld zal dan zwaar gaan toenemen in vele relaties.

VERWARRING
Hij zal verwarring gaan zaaien vrouwen zullen zich aangetrokken voelen naar andere vrouwen. Vrouwen zullen liefde en geborgenheid vinden bij andere vrouwen omdat mannen de vrouwen als stuk vuil behandelen. Hierdoor zullen meer lesbische vrouwen ontstaan. Vrouwen gaan zich in de verkeerde lichaam voelen en of van zich af willen bijten tegen mannen, en nemen de mannenrol aan waardoor er meer transgenders ontstaan.

Paps onderbrak Zijn woord weer met een bemoedigende woord naar Zijn dochters en zei. “ Maar ik zeg Mijn dochters wees niet bang. Ik heb jullie geen Geest van lafhartigheid gegeven maar een Geest van kracht, liefde en bezonnenheid. BLIJF DICHT BIJ MIJ!! Daarna volgende Hij met een beeld en uitleg.

Hij liet een clown zien en zei vrouwen zullen niet serieus genomen worden en belachelijk worden gemaakt. Blijf standvastig en weet waar jouw hulp en redding vandaan zal komen. Van mij zal alle hulp en redding komen want Ik ben de Machtige Goede en Enigste God.

🎚 ‭‭2 Timotheüs‬ ‭1:7‬ ‭🎚
‘Want God geeft ons niet een lafhartige geest, maar een sterke geest vol liefde en bedachtzaamheid.’

🎚 Handelingen 4:12🎚
Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.

Parels wanneer jullie denken dat dit alles niks nieuws is. Dan hebben jullie alles gebagatelliseerd want de echt aanval moet nog beginnen. Alles wat er nu reeds aan de hand is bij vrouwen is maar slechts een hele kleine begin van de plan die de duivel aan het beramen is.

-xVEx-

EIGEN PERSPECTIEF

Vanmorgen heeft Paps laten zien hoe snel “Eigen perspectief” zou kunnen escaleren in een situatie die niet gebaseerd is op de werkelijke toedracht (hoe iets gebeurd is / tot stand is gekomen), realiteit of waarheid. Perspectief is een manier van kijk hebben op iets of een situatie. Vanuit jouw standpunt/oogpunt beoordeel je een probleem en of situatie.

Paps vertelde verleden week hoe snel mensen hun meningen creëren vanuit hun eigen perspectief. Verleden week was er een situatie waarvan bepaalde mensen dachten dat ze 100% aan het juiste uiteinde zaten. Omdat alles in het natuurlijke hun die kant op wees. En vanuit ervaringen die zij hebben gehoord van anderen was het voor hun een rekensom van 1+1=2. Achteraf bleek dat die mensen fout zaten omdat zij de situatie beoordeelde vanuit hun eigen perspectief. Hoeveel overeenkomsten sommige situaties of mensen met elkaar kunnen hebben mogen we ze nooit over één kam scheren. Een situatie kan zoveel lijken op een andere situatie maar ze zullen nooit identiek zijn. Het is dus niet verstandig om vanuit onze eigen perspectief uit te gaan en alle situaties over één kam te scheren omdat ze onwijs veel overeenkomsten hebben.

Vanmorgen heeft Paps mij in praktijk laten zien hoe snel wij mensen onze meningen baseren op onze eigen perspectief. Het gaat in sommige gevallen zo snel en automatisch dat je het niet door hebt. Vanmorgen wilde Eden (mijn zoon) zijn druif in de vuilnisbak gooien in de keuken. Ik vond dat het een beetje te lang duurde, dus ik draaide mij om, om te kijken waarom het zo lang duurde. Mijn oog viel direct op de hoeveelheid rijst wat op de grond lag. Maar voordat ik mijn mening en waarheid kon creëren over wat er gebeurd was begon Paps te spreken en gaf mij uitleg over de werkelijk toedracht. Hij zei “ De vuilniszak is vol en jij had zonet rijst in een stuk keukenpapier net op het randje in de vuilnisbak gegooid. Eden wilde alleen zijn druif weggooien in de vuilnisbak. Maar omdat de vuilniszak vol zit vielen de rijstkorrels er direct uit en vielen ze op de grond. Eden is toen weggelopen en heeft zijn druif niet meer weggegooid” Ik was zo blij dat Paps dat had gezegd, want ik dacht dat Eden in de vuilnisbak had zitten wroeten waardoor de rijstkorrels op de grond vielen. Uiteraard zou ik dan boos zijn geworden op hem omdat hij weet dat hij niet in de vuilnisbak mag wroeten en het dan toch gedaan had.

Paps die alles weet en alles ziet heeft op deze manier de situatie niet laten escaleren. Hij heeft mij de situatie laten zien vanuit Zijn perspectief wat altijd de waarheid is. Hij is de maker van alles (onder andere de mens) en weet precies hoe alles werkt of behoort te werken en wat de werkelijk toedracht van alles is. Hierdoor is mij niet alleen veel frustraties (omdat Eden dan in mijn belevenis stout had gedaan) bespaard geweest. Maar het herinnerde mij ook direct dat ik vuilniszakken moet gaan kopen vandaag. Hier in België hebben wij groene vuilniszakken die alleen in bepaalde winkels gekocht kunnen worden. Toen wij (John en ik) erachter waren gekomen dat we vergeten waren vuilniszakken te kopen waren de winkels al dicht. En dacht zonet oja moet vuilniszakken kopen. Want was het al weer vergeten nadat ik mijn keukenpapier met rijst in de volle zak had gegooid.

Hier is dus weer te zien dat er in elke situatie iets positief uit elke situatie gehaald kan worden. Want ik had geen zin om die rijstkorrels op te vegen. Maar hierdoor werd ik wel herinnerd dat er vuilniszakken gehaald moeten worden. God Zijn hand/goedheid is hier erin te zien zoals Hij laatst heeft uitgelegd dat er uit elke situatie iets positief gehaald kan worden.

Wij moeten onze eigen perspectief niet gaan beschouwen als de waarheid. Zo is dat ook tijdens gebed wanneer Paps spreekt. Vele horen Paps aan en interpreteren Zijn woord met hun eigen perspectief omdat zij Paps niet hebben laten uitpraten of Zichzelf verder laten toelichten. Vraag jezelf altijd af vanuit wie zijn perpectief je mening gebaseerd is. Is het jouw eigen perspectief? of is het vanuit Paps Zijn perspectief? en er bewust van gaan worden en eigen gaan maken om naar Zijn perspectief te vragen. Zo voorkom je veel ongemakken, frustraties en of teleurstelling.

🎚 Jakobus‬ ‭1:19-20‬ ‭🎚‘Beste vrienden, onthoud dit goed: wees snel met luisteren, maar traag met spreken, en word niet snel kwaad, want kwaadheid veroorzaakt alleen maar dingen die tegen Gods wil ingaan.

‭‭🎚1 Korintiërs 3:18🎚Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden; pas dan kan hij wijs worden.

-xVEx-

MEMORIES AND ENJOYING LIFE IN PRAKTIJK

Ik wil nog iets met jullie delen, make memories and enjoy life was gister direct al te zien in praktijk. Givano (mijn zoon) was verleden maand heel ijverig zijn huiswerk maken. Toen hij even naar de wc ging dacht ik, ik zet voor hem mijn laatste fireball (kauwgum) op zijn schrift. Givano kenende zou hij het niet eten als hij niet weet of het voor hem was. Dus heb ik er een kleine post-it bij geplakt met de tekst “ Givano voor jou omdat ik je lief vind ❤️ you xx mama”.

Toen hij het zag had hij mij met een glimlach bedankt. Ik dacht dat hij blij was omdat hij die fireball had gekregen want hij lust dat graag. Gister toen wij even klaar waren in het ziekenhuis zijn we nog langs Kruidvat gegaan want Vano had een screenprotector nodig. Bij thuiskomst ging Givano zijn nieuwe screenprotector op zijn telefoon zetten en deed daarvoor zijn telefoonhoesje af. Op dat moment zag ik in mijn ooghoek dat hij die post-it van een maand geleden had geplakt aan de binnenkant van zijn hoesje. Ik vroeg hem heel verbaasd “Ooo, waarom heb je die bewaard?” Waarop hij reageerde met glinsterende ogen en een smile van oor tot oor “ Jaaa!!! Ik vond het heel lief” (Goede herinnering wat er gemaakt is)

Gister toen ik op bed lag moest ik er weer aan denken en vertelde John het. Op dat moment zei Paps tegen mij “ Dat is make memories and enjoy life” en dacht wauw dat is echt cool. Paps was nog niet klaar en begon weer over “ Goede herinneringen en trauma’s”. En Paps herinnerde mij dat Givano en ik gisteren vonden dat wij een gezellige tijd samen hadden. Ondanks we vanaf 7:30 tot 12:00 in het ziekenhuis waren en daarna om 15:00 uur weer tot 16:00 uur en niks hadden gegeten noch gedronken. Zeiden we beiden tegen elkaar dat we het fijn hadden. Givano en ik hebben een fijne herinnering gemaakt. En zijn samen iets gaan eten voordat we G-Liano (mijn andere zoon) van school gingen halen.

Paps vroeg mij toen of ik wist hoe je trauma’s kan voorkomen? En ik zei nee. Op dat moment begon Hij mij uit te leggen hoe. Hij zei trauma kan je voorkomen door het positieve uit de situatie te halen. Net zoals; liefde overwint alles en zoals bestrijd geen kwaad met kwaad. De reden waarom is omdat het positieve veel kracht heeft en uit liefde bestaat. Uit elke situatie kan je iets positief halen en kan je Zijn hand in de situatie zien. Hij gaf mij toen tal van voorbeelden uit mijn eigen leven.

1-> Zwangerschap en bevalling van Eden (mijn jongste zoon) wij waren bijna dood omdat onze organen aan het stoppen waren -> ZIJN hand erin was dat wij op tijd in het ziekenhuis waren en daardoor nog leven. Want waren wij een half uur later aangekomen dan waren Eden en ik er niet meer.

2-> Toen mijn scooter gek deed een dag toen ik klaar was met werken en uit het niets op zijn aller hardst ging zonder te kunnen stoppen. Precies tijdens spitsuur dat er veel auto’s op de weg waren en ik niet kon stoppen -> Zijn hand in deze situatie was dat alle auto’s precies het moment stopte toen ik aan kwam rijden. En de scooter precies in de straat tot stil stand gebracht kon worden. En zo bracht Hij nog meer naar boven.

Hij zei “wanneer je uit elke negatieve/ slechte gebeurtenissen (herinnering van het verleden die opgeslagen zijn in het geheugen) het positieve eruit haalt, dan zal trauma geen kans krijgen want je ontkracht het met het positieve”. Alles begint bij jullie denken en eindigt bij jullie denken, vernieuw jullie denken. Het licht verslaat de duisternis. Hij is de ultieme positiviteit er is geen sprankje negativiteit te vinden in Hem. Zijn Goedheid bemoedigd geeft kracht en energie. Met andere woorden Zijn goedheid brengt leven en wekt tot leven.

Op dat moment kreeg ik een beeld van en een herinnering wat Hij de dag ervoor zei over de 15 jarige Vanes. Zij was vol leven, vol energie en vol liefde omdat zij enkel het goede zag. Ondanks zij wist dat er ook negativiteit was. Zag zij automatisch het positieve in alles. En wanneer ze iets negatiefs zag koos ze ervoor om het positieve eruit te halen en te zien. Zo is Paps ook, Paps ziet in een ieder het goede ondanks hoe slecht iemand zich gedraagt. En keert alles ten goede (mist wij meewerken en Hem toestemming geven in onze leven)

“Cooperate! cooperate! cooperate! and work with Me I will give you a life full of joy and reflection. We will make great memories together so that you can enjoy life. Rejoice in Me for I have a hopeful future ahead of you. Zegt Paps”

. 🎚Romeinen12:2🎚🎚Romeinen 8:28🎚🎚Jeremia 29:11🎚🎚Romeinen 12:21🎚

-xVEx-

HERINNERINGEN EN TRAUMA

Ik wilde met jullie een ervaring delen die ik zo mooi vind. Eergister moest ik mijn medicijnen halen bij de apotheek. Maar toen ik moest betalen wist ik de laatste 2 cijfers van mijn pincode niet meer. Ik was heel hard denken en doen maar het kwam er maar niet van. Toen bracht Paps mij naar het moment dat ik mijn pincode had verzonnen. Want het is een code die ik in NL gebruikte voor mijn tablet toen die tijd. En dacht oja dat is mijn pincode, en kon betalen en ging naar huis.

In de avond toen ik op bed lag was ik John vertellen dat ik voor het eerst mijn pincode vergeten was. En ik het weer wist omdat Paps mij naar het moment dat ik mijn pincode had verzonnen in NL had gebracht. Daarna zei ik tegen Paps (in mijzelf) “ Paps zo bijzonder dat ik iets van 6 jaar geleden heb onthouden en iets van nu vergeet” En Paps zei toen

“Make memories and enjoy life”

En Hij vervolgde met: “herinneringen zijn ervaringen uit het verleden (verleden begint al bij 1 sec geleden) die door de geheugen zijn opgeslagen.” Je hebt dus goede herinneringen wat het tegenovergestelde is van trauma’s. Trauma is ook een herinnering maar dan een met een negatieve grondslag. Wanneer je een trauma hebt opgelopen door wat voor reden dan ook. Dan wordt je herinnert aan het moment dat hetgeen gebeurde wat jou een trauma heeft gegeven. Een herinnering dus, je gaat terug naar een ervaring in het verleden die opgeslagen is in je geheugen. Op dat moment bracht Paps mij terug naar een dag uit mijn leven toen ik 15 jaar was. Ik zag niet alleen mijzelf maar ik rook ook alles uit mijn omgeving, voelde het weer van die dag en voelde ook mijn gemoedstoestand. En het was zo dat Paps mij een tijdje geleden zei dat ik een vrolijk mens ben van mijzelf. En de nare emoties die ik ineens spontaan voel het emoties van anderen zijn die ik op dat moment ervaar zodat ik met de juiste hartgesteldheid, intonatie, emotie en compassie kan bidden voor de persoon in kwestie.

Ik mocht zien, horen, ruiken en voelen (met al mijn zintuigen) hoe mijn leven eruit zag toen ik 15 jaar was doordat Paps mij geestelijk mee nam naar een dag als 15 jarige Vanes. Ik kon zelf horen en zien wat ik dacht. Mijn lichaam lag op bed naast John maar geestelijk was ik terug in de tijd. En het verbaasde mij want ik dacht aan niks ik liep vrolijk rond met een glimlach en genoot van alles. En het was van “ Oo de tram komt. Oo lekker weertje, Oo wat een mooie broek heeft die vrouw aan”, ik nam alles tot mij op. Ik had geen stress voelde totaal geen druk voelde me fijn en lekker in mijn vel. Ik zag alles positief ik was me van bewust dat er ook een negativiteit was. Maar het positieve was het eerste wat ik zag en moest graven om een negatief iets te zien in een persoon of een situatie. Ik voelde me zo vrij, onbezorgd en zo gelukkig. En ik hoorde Paps weer zeggen

“Make memories, and enjoy life”

Hiermee bedoelt Hij geniet van de dingen die je hebt, geniet van de dingen om je heen. Neem alles tot je op en geniet ervan. Geniet van het leven!

-xVEx-

Het proces van discipelschap

Het valt mij op in deze tijd dat het proces van discipelschap veelal onbegrepen is. Men ziet het discipelschap proces als een soort begin studie wanneer je net gelovig bent geworden. Of een tijdelijke benaming voor een paar jaar, omdat je de bijbel of het geloof nog niet goed kent. Maar dit is niet wat discipelschap is. Het woord discipel betekent leerling of student. In een zekere zin ben je en zal je altijd een leerling of student blijven. Want het leerproces om met de Heer te wandelen is een levenslang proces. Je zal constant blijven leren terwijl je Jezus volgt in je dagelijkse leven. Het is belangrijk om dit begrip eigen te maken. Doe je dit niet zal je vroeg of laat in de problemen raken. Vooral wanneer dingen niet gaan zoals je denkt en zou willen.

‘De Farizeeërs vroegen aan Jezus wanneer het Koninkrijk van God zou komen. Jezus antwoordde: “Het Koninkrijk van God komt niet zó, dat je het kan zien. Je zal niet kunnen zeggen: ‘Kijk, hier is het,’ of: ‘Kijk, daar is het!’ Want het Koninkrijk van God is binnenín jullie.”’

LUKAS 17:20-21 BB

Het proces van discipelschap heeft alles te maken met wat er intern, binnen in je afspeelt. Het heeft niet veel te maken met wat er om je heen of bij anderen gebeurt, maar meer met jouzelf van binnen. Jou denken en jou wil. Wie ben jij? Wat geloof jij? Is alles wie en wat je denkt dat je bent wel in lijn met wie Jezus is? Want wat je denkt is wat je zal doen.

Wij komen allemaal vanuit een werelds denksysteem wat met de jaren gevormd is. Merendeels worden wij gevormd door de ervaringen in ons leven. Deze ervaringen vormen de basis van hoe wij in de toekomst zullen reageren. Je leert bijvoorbeeld dat je voorzichtig moet zijn met een hete oven omdat je jezelf een keer verbrand hebt. Je leert bijvoorbeeld mensen te vertrouwen omdat ze hun belofte nakomen.

Je denken en je gedrag worden gevormd waardoor jij op een bepaalde manier gaat leven. Maar nu dat je tot geloof bent gekomen zal God je leiden om deze manier van denken en leven te spiegelen aan het leven van Jezus. Dit is veelal een confronterend proces waarop je keuzes moet maken. Keuzes of je de uitdaging aangaat om je leven te beteren. Keuzes of je de Heer werkelijk wil volgen of niet. Keuzes om de confrontatie aan te gaan met jezelf.

Wat ik veelal ook opmerk is dat er veelal gefocust word op de gaven. Alsof je begaafdheid bepaald of je gegroeid bent of geen discipel meer bent. Alsof wanneer je hebt gebeden voor iemand en de persoon in kwestie is genezen, nu je geen discipel meer bent, maar volwassen. Alsof wanneer je een profetisch woord geeft wat uitkomt je ineens geen discipel meer bent, maar volwassen. De bijbel leert ons heel wat anders.

‘Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!’

Mattheüs 7:15-23 HSV

Wij lezen hier duidelijk dat het hebben van gaven en doen van wonderen niet betekent dat wij volwassen of gegroeid zijn. Jezus zelf zegt dat Hij je niet eens heeft gekend. Hij zegt ook dat je de gelovige zal herkennen aan hun vruchten.

‘Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.’

Galaten 5:19-26 HSV

Het woord vruchten kunnen wij interpreteren als het woord karakter. Het betekent dat je als discipel een proces aangaat om je karakter te veranderen. Dit is een levenslange interne proces wat begint bij je denken. Je zal geconfronteerd worden met jezelf. En dit is een heel oncomfortabel proces. Je zal vaak schommelen in je emoties. Je zal vaak het gevoel hebben dat er niets verandert. Je zal vaak het gevoel hebben van eenzaamheid. Je zal je vaak onbegrepen voelen. Je zal vaak momenten hebben van zwakheid. Je zal vaak vallen en opstaan. Maar het goede nieuws is dat je vernieuwd word. Elk confrontatie die God je brengt van je oude leven, moet je vernieuwen. Dit kan je niet uit jezelf, God zal dit langzaam in jou omhoog doen borrelen. Het is aan jouzelf of je de keus maakt om te veranderen.

Je hebt drie opties waaruit je kan kiezen:

1: Je vernieuwt je denken en je zal verandert worden naar Gods evenbeeld.

2: Je negeert wat God naar voren brengt en blijft bij je zelfde standpunt waardoor je niet groeit.

3: Je kiest ervoor om niet meer te geloven in God en gaat je eigen weg.

Ben je een beetje neerslachtig? Heb je het gevoel niet te groeien? Heb je het gevoel ver van God te zijn? Word je in je emoties heen en weer geslingerd?

Neem dan de tijd om te zien wat God in jou wil veranderen! Haal je ogen af van uitwaartse zegeningen, dromen en wensen maar neem een diepe duik naar binnen. Daar waar God verblijft en je antwoorden zal. Zeg ik hiermee dat God ons niet zegent met materiële dingen? Nee, want dat doet Hij mits het in zijn plan voor jou leven is. Maar de enige manier hoe je dat zal ontdekken is binnen in jezelf. Wij hebben allemaal “ja” gezegd tegen Jezus. “Ja” wij willen Hem volgen. “Ja” wij willen veranderen. “Ja” wij willen worden zoals Hem. Zeg vandaag ook “ja” tegen het proces van discipelschap wat een levenslange inwaartse proces is van verandering.

‘Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.’

Efeze 4:17-32 HSV

-xJEx-

❤️Karakterwisseling ❤️

Net zoals Paps, Jezus en de HG de 3 in 1 zijn. Zijn wij mensen ook drie in 1, namelijk geest,ziel en lichaam. Paps vertelde mij dat geloof in drievoud werkt. Alle aspecten en in alle vormen in onze leven zullen er veranderingen plaats vinden in drie fases.

1 -> VERSTAND: Je hoort t woord en sla t op in de hoofd/geest

2 -> ZIEL: Is het moment dat t werkelijk doorgedrongen is tot je.

3 -> Lichaam: Je hele houding en wezen heeft t woord aangenomen en begrepen je zal dan aangaande het woord gaan handelen en uitwerken. Dat is het moment wanneer de vruchten zichtbaar worden

Aan de hand van deze drie fases zal er een karakterwisseling plaats vinden in je leven. Je karakter is zoals het is door je perspectief op dingen dus een resultaat van de ervaringen en sociale interacties in je leven. Jouw kijk die beïnvloed is door de ervaringen in je leven bepaald hoe jij handelt.

Wanneer je een kijk op mannen is dat ze altijd liegen en bedriegen is het omdat je in het verleden bedrogen bent en of het om je heen hoort en of ziet. Dan zal men altijd angstig, wantrouwend en of vijandig zijn naar mannen en je vertrouwt ze niet volledig. Je relatie is dan gespannen en de kleinste dingen brengen wantrouw naar boven. Je zoekt dingen achter zijn liefde voor jou waarom doet hij ineens zo lief? Waarom zit hij vandaag zoveel op zijn tel? waarom is hij zolang weg gebleven ? Waarom praat hij anders? Je houdt jezelf gevangen hierdoor.

Wanneer je kijk is dat elke man anders is zal je in je handelingen soepel en relaxed zijn je zal dan vertrouwen in hem hebben. Je zal geen wantrouw hebben over de kleinste dingen. Je neemt zijn liefde aan zoals hij het geeft en zoekt er niks achter. Je zal dan zien dat hij niet het zelfde doet en een uniek persoon is. Je zal zijn liefde kunnen ontvangen en ervaren. Je bent dan vrij en instaat zijn om te genieten van van de dingen die hij doet en van hem als unieke persoon. Dit is de meest voorkomende punt vandaar ik deze voorbeeld gebruik.

Zo zal het ook zijn met onze kijk op Paps. Het zal gaan via die 3 fases en zo zullen wij Zijn karakter overnemen. Men hoort het woord van Paps via Hem zelf, de bijbel, predekingen, gospel of via andere. Wanneer het woord in goede aarde valt in je hart dus. Dan zal Paps het het gaan bewateren aangaande jouw relatie met Hem zodat het wortel zal gaan krijgen. Wanneer de wortel in je hart gegroeid is zullen de vruchten gaan groeien en te zien zijn. Alleen Paps kan de juiste wortels in je hart laten groeien naar mate je relatie met Hem en je interesse in Hem.

Je merkt al heel gauw aan iemand wanneer en welke stap ze zijn en of überhaupt een werkelijk stap hebben gemaakt om aan die drie fases samen met Paps te beginnen, te doorlopen en behandelen. Men hoort iets wat gezegd wordt ze doen er niks mee of ze gaan het zelf proberen uit eigen kracht tot het in werking komt /praktijk te brengen . En willen dus van stap 1 -> 3 gaan. Dat kan natuurlijk niet want geen ene plant groeit van zaad naar plant zonder wortel. Dit is dan een gemanipuleerde handeling wat geen vrucht zal dragen hoe hard je ook je best doet.

Wanneer het volgens de 3 fases gaat wordt het eigen en zal de handeling vanzelf gaan en zal het automatisch gaan en niet gedwongen of zonder denken want het is je eigen geworden. Je nieuwe natuur (karakter) de karakterwisseling is dan ontstaan.

EEN VOORBEELD; Wanneer iemand zegt dat je een appel eerst moet schillen voor het eten, maar je eigenlijk niet snapt waarom of er niet achter staat. Dan ga je het gedwongen doen en dat maakt het een gemanipuleerde handeling. Want het zaadje is niet in goede aarde gevallen.

1-> Mensen gaan gedwongen de appel schillen omdat het gezegd werd maar weten niet eens waarom ze het moeten schillen.

2-> Omdat het een gemanipuleerde handeling is zou het bezwaard aan voelen want je moet steeds denken oja eerst schillen oja oja. Het woord is niet in goede aarde geland de ziel dus.

3-> Op een gegeven moment is het zo bezwaard dat je de appel eet zonder te schillen je eigen natuur neemt t over. Want er heeft geen totale karakterwisseling plaats gevonden. Je zal het zelf niet merken dat je t aan het eten bent met schil totdat mensen er iets van zeggen of je na het eten zoiets heb van kak vergeten schil moest eraf.

Je karakter verandert alleen door wat je DOET en door de motieven waaruit je iets doet. Door herhaald te handelen vanuit de verbondenheid met God, wordt die manier van handelen een deel van je nieuwe natuur. Je neemt dan Gods karakter over. Je mag bij God komen zoals je bent. Maar God vindt je veel te kostbaar om je te laten zoals je bent en wilt het beste uit je halen. En wilt de 3 fase van karakterwisseling met je aan gaan zodat je leven vol vreugde,rust, liefde en vrede zal zijn.

Zolang er geen karakterwisseling heeft plaats gevonden zal je altijd in je oude natuur terug vallen hoe hard je ook je best doet. Paps manipuleert je niet en wilt zeker geen robot van je maken. Je karakter wordt gevormd en gekneed om te passen binnen Gods volmaakte plan met je leven. Dat kan natuurlijk alleen in welke mate jij Hem toe laat dus aan de hand van je relatie met Hem. Hoe hard je het woord wilt eigen maken, is dit de manier hoe het werkt van 1 -> 2 -> 3. Je krijgt een openbaring/woord vervolgens geeft dat je hoop ( je hele hart wilt het hebben en of najagen)en vandaar uit groeit je geloof nog meer.

Paps vertelde mij dat dit de 3 fases zijn en dat mensen zo alle aspecten in hun geloofsleven zullen door wandelen zonder deze 3 fases zal men geen vrucht dragen. Want de oude natuur moet eerst met wortel en al eruit getrokken worden door en met Hem zodat er een gezonde en nieuwe zaadje gezaaid kan worden door Hem. Dit geldt voor zowel het geestelijke leven als de natuurlijke leven.

🎚 Mattheüs‬ ‭13:4-8‬ ‭🎚

‘Bij het zaaien viel er wat zaad langs de weg en de vogels kwamen het oppikken. Er viel ook wat zaad op steenachtige grond. Omdat er weinig aarde lag, kwam het vlug op. Maar toen de zon erop ging schijnen, verschroeide het. Het ging dood, omdat het niet veel wortels had. Ander zaad viel tussen de distels en werd erdoor verstikt. De rest van het zaad viel in goede grond en gaf een rijke oogst: wel dertig, zestig en honderd keer zoveel als er was gezaaid.’

‭‭🎚Spreuken 4:23🎚

Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart,het is de bron van je leven.

🎚Spreuken 27:19🎚

Zoals water het gezicht weerspiegelt,zo weerspiegelt het hart de mens.

🎚Jeremia 17:9-10🎚

Niets is zo onbetrouwbaar als het hart,onverbeterlijk is het, wie zal het kennen?Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt,die nieren toetst,die ieder naar zijn levenswandel beloont,aan ieder geeft wat hij verdient.

🎚Jeremia 29:13🎚

Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.

-xVEx-