Het valt mij op in deze tijd dat het proces van discipelschap veelal onbegrepen is. Men ziet het discipelschap proces als een soort begin studie wanneer je net gelovig bent geworden. Of een tijdelijke benaming voor een paar jaar, omdat je de bijbel of het geloof nog niet goed kent. Maar dit is niet wat discipelschap is. Het woord discipel betekent leerling of student. In een zekere zin ben je en zal je altijd een leerling of student blijven. Want het leerproces om met de Heer te wandelen is een levenslang proces. Je zal constant blijven leren terwijl je Jezus volgt in je dagelijkse leven. Het is belangrijk om dit begrip eigen te maken. Doe je dit niet zal je vroeg of laat in de problemen raken. Vooral wanneer dingen niet gaan zoals je denkt en zou willen.

‘De Farizeeërs vroegen aan Jezus wanneer het Koninkrijk van God zou komen. Jezus antwoordde: “Het Koninkrijk van God komt niet zó, dat je het kan zien. Je zal niet kunnen zeggen: ‘Kijk, hier is het,’ of: ‘Kijk, daar is het!’ Want het Koninkrijk van God is binnenín jullie.”’

LUKAS 17:20-21 BB

Het proces van discipelschap heeft alles te maken met wat er intern, binnen in je afspeelt. Het heeft niet veel te maken met wat er om je heen of bij anderen gebeurt, maar meer met jouzelf van binnen. Jou denken en jou wil. Wie ben jij? Wat geloof jij? Is alles wie en wat je denkt dat je bent wel in lijn met wie Jezus is? Want wat je denkt is wat je zal doen.

Wij komen allemaal vanuit een werelds denksysteem wat met de jaren gevormd is. Merendeels worden wij gevormd door de ervaringen in ons leven. Deze ervaringen vormen de basis van hoe wij in de toekomst zullen reageren. Je leert bijvoorbeeld dat je voorzichtig moet zijn met een hete oven omdat je jezelf een keer verbrand hebt. Je leert bijvoorbeeld mensen te vertrouwen omdat ze hun belofte nakomen.

Je denken en je gedrag worden gevormd waardoor jij op een bepaalde manier gaat leven. Maar nu dat je tot geloof bent gekomen zal God je leiden om deze manier van denken en leven te spiegelen aan het leven van Jezus. Dit is veelal een confronterend proces waarop je keuzes moet maken. Keuzes of je de uitdaging aangaat om je leven te beteren. Keuzes of je de Heer werkelijk wil volgen of niet. Keuzes om de confrontatie aan te gaan met jezelf.

Wat ik veelal ook opmerk is dat er veelal gefocust word op de gaven. Alsof je begaafdheid bepaald of je gegroeid bent of geen discipel meer bent. Alsof wanneer je hebt gebeden voor iemand en de persoon in kwestie is genezen, nu je geen discipel meer bent, maar volwassen. Alsof wanneer je een profetisch woord geeft wat uitkomt je ineens geen discipel meer bent, maar volwassen. De bijbel leert ons heel wat anders.

‘Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!’

Mattheüs 7:15-23 HSV

Wij lezen hier duidelijk dat het hebben van gaven en doen van wonderen niet betekent dat wij volwassen of gegroeid zijn. Jezus zelf zegt dat Hij je niet eens heeft gekend. Hij zegt ook dat je de gelovige zal herkennen aan hun vruchten.

‘Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.’

Galaten 5:19-26 HSV

Het woord vruchten kunnen wij interpreteren als het woord karakter. Het betekent dat je als discipel een proces aangaat om je karakter te veranderen. Dit is een levenslange interne proces wat begint bij je denken. Je zal geconfronteerd worden met jezelf. En dit is een heel oncomfortabel proces. Je zal vaak schommelen in je emoties. Je zal vaak het gevoel hebben dat er niets verandert. Je zal vaak het gevoel hebben van eenzaamheid. Je zal je vaak onbegrepen voelen. Je zal vaak momenten hebben van zwakheid. Je zal vaak vallen en opstaan. Maar het goede nieuws is dat je vernieuwd word. Elk confrontatie die God je brengt van je oude leven, moet je vernieuwen. Dit kan je niet uit jezelf, God zal dit langzaam in jou omhoog doen borrelen. Het is aan jouzelf of je de keus maakt om te veranderen.

Je hebt drie opties waaruit je kan kiezen:

1: Je vernieuwt je denken en je zal verandert worden naar Gods evenbeeld.

2: Je negeert wat God naar voren brengt en blijft bij je zelfde standpunt waardoor je niet groeit.

3: Je kiest ervoor om niet meer te geloven in God en gaat je eigen weg.

Ben je een beetje neerslachtig? Heb je het gevoel niet te groeien? Heb je het gevoel ver van God te zijn? Word je in je emoties heen en weer geslingerd?

Neem dan de tijd om te zien wat God in jou wil veranderen! Haal je ogen af van uitwaartse zegeningen, dromen en wensen maar neem een diepe duik naar binnen. Daar waar God verblijft en je antwoorden zal. Zeg ik hiermee dat God ons niet zegent met materiële dingen? Nee, want dat doet Hij mits het in zijn plan voor jou leven is. Maar de enige manier hoe je dat zal ontdekken is binnen in jezelf. Wij hebben allemaal “ja” gezegd tegen Jezus. “Ja” wij willen Hem volgen. “Ja” wij willen veranderen. “Ja” wij willen worden zoals Hem. Zeg vandaag ook “ja” tegen het proces van discipelschap wat een levenslange inwaartse proces is van verandering.

‘Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.’

Efeze 4:17-32 HSV

-xJEx-

No responses yet

Geef een reactie